Експертиза и одит

Нашият екип от специалисти притежава уменията и познанията, необходими за да Ви помогне, независимо от сектора на Вашата стопанска или търговска дейност,в предприетите от Вас стъпки по управление на сигурността и околната среда.

Мониторинг

Ние предоставяме на Ваше разположение Супервизори и Ръководители в областта на Качеството, Сигурността и Околната среда.

Служителите ни използват  „работните средства” на дужеството (анализ на риска и на поставените цели, доклад за безопасност/околна среда, спазване на регламентацията, кодекс на труда, OSHAS, Анализ на първопричината,...)

Многобройни мисии от хора, владеещи няколко езика, се извършват в чужбина за международни компании. Качеството на нашите служители е преди всичко в способността им да интегрират в работата си Вашите работни средства и методи. Ние подготвяме и следим за изправността на техните трудови договори и застраховки (Гражданска и професионална отговорност). Така че, още с пристигането си във Вашия обект, тези хора са в готовност за започване на своята работна дейност.

Противно на множество други обслужващи компании, ние се ангажираме редовно да следим нашите представители и да им съдействаме на техническо и/или документационно ниво. Искания за одити на нашите служители могат също да бъдат направени.

Одити

PRASEизвършва одити, фокусирани върху Вашите нужди, с цел да определи, заедно с вас, областите за подобрение на действащата/ите система/и посредством подробни и илюстрирани доклади. Ние Ви придружаваме също така в изготвянето на Вашия план за действие.

Сертификат

Изготвянето на сертификат изисква съдействието на външен човек, за да бъде осъществен един по-добър анализ на нуждите и запознаване с инструментите, които са необходими, за да може направеното да придобие траен характер. Ние работм по различни сертификати: OHSAS 18001 / ISO 9001 /ISO 14001, …

QHSE СЪВЕТИ

Като специалисти в областта на QHSE (Качество, Хигиена, Сигурност, Околна среда), ние можем да Ви съдействаме и по много други въпроси, като например:

  • Химични продукти: Преброяване, анализ на специфичния риск и план на действие
  • Превоз на опасни товари
  • Товарене: Съвети и преглед на Вашите планове за товарене
  • Качество: Създаване на подходяща система за качество и запознаване на служителите със средствата на това предприятие

Оставаме на Ваше разположение за каквито и да е специфични желания от Ваша страна и ще направим всичко възможно, за да отговорим на очакванията Ви.