Обучение

От първостепенно значение за превенцията е Обучението, чиято цел е да увеличи нивото на ангажираност на Вашите служители. Повлиявайки върху поведението на екипа Ви, ние намаляваме възможността от възникване на опасни действия и ситуации по Вашите строителни обекти, но преди всичко ги приобщаваме към извършваната от нас дейност по Превенция на риска.

Работейки с PRASEВие ще имате предимството да разполагате с един умел и подготвен събеседник. Екипът ни е съставен от опитни обучаващи и хора, готови да извършат интервенция във всеки момент, щом възникне нужда за това.

Оказване на първа помощ

 • Оказване на първа помош
 • Обучение за използването на Дефибрилатор

Опасност от пожар

 • Координатор на дейността по „Пожарна и аварийна безопасност” (ПАБ)
 •  Процедура за евакуация
 • Пожарогасители
 • Носене на дихателен апарат

Различни рискове / Строителни обекти

 • Работа на височина / Носене на Сбруя
 • Скелета
 • Пътни рискове
 • Рискове, свързани с експозиция на химични агенти
 • Множество други обучения и помощни  материали  върху:

- Рисковете от голяма величина (BLEVE-експлозия на разширяващи се пари от кипяща течност, ...)

- Организация на плановете за екологична защита и опазване на околната среда

Може би търсите обучение, което да запознае една цяла група от Вашия екип с дадена тематика или дейност, отговаряща на нуждите на Вашето предприятие?

PRASE Ви предоставя решение, насочено към Вашите нужди и поемни условия.